Matthew: Faith & Flourishing (7:1-6)
Previous
Acts 4:1-2